Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. STRINJAM SE | Več informacij o piškotkih
Pogoji uporabe
Splošni pogoji uporabe za UPORABNIKE PARKAUTO sistema
V skladu s 120. členom Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l. RS, št. 97/2007-UPB-1) določa PARKAUTO, pametne parkirne rešitve, d.o.o., naslednje

Splošne pogoje pogodbe za uporabnike PARKAUTO sistema

I. SPLOŠNE DEFINICIJE IZRAZOV

I.1.
Prodajalec je gospodarski subjekt PARKAUTO d.o.o. Loška ulica 8, 2000 Maribor, registriran pri AJPES, izpostava Ljubljana, pod številko 6366848000, davčna številka 45182027.

I.2.
Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki kupuje v okviru svojega poklica in/ali vstopa v obligacijsko razmerje s podajalcem z namenom kupiti storitev PARKAUTO sistema.

I.3.
Upravljavec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine, na kateri se parkirni prostor nahaja in ima sklenjeno pogodbo s prodajalcem o trženju parkirnih prostorov.

I.4.
PARKAUTO sistem omogoča uporabo parkirnih prostorov, določenih s pogodbo med prodajalcem in upravljavcem parkirnih prostorov, tretjim osebam, ki so registrirani člani v projektu TTMarketing pod dogovorjenimi pogoji.

I.5.
Pogodba je vsak sporazum ali kakršenkoli drug pisni dokument, ki je sklenjen in/ali podpisan glede storitev PARKAUTO sistema v prometu. Pogodba lahko vključuje priprave, modifikacije in suplementacije.

I.6.
Dobroimetje je pozitivno stanje na računu PARKAUTO, oziroma v PARKAUTO sistem blagajni.

I.7.
Splošni pogoji so splošni pogoji pogodbe za pogodbene stranke PARKAUTO sistema.

I.8.
Mesečna najemnina je tista najemnina, ki je zapisana na posameznem parkirišču, kot mesečna najemnina.

II. SPLOŠNE DOLOČBE

II.1.
Določbe in členi navedeni v splošnih pogojih veljajo za vsako pogodbo med prodajalcem in uporabnikom, razen, če se prodajalec in uporabnik pisno dogovorita drugače. Prodajalec bo uporabnika seznanil s pogoji poslovanja najkasneje takrat, ko mu posreduje ponudbo. V primeru, da uporabnik sprejme ponudbo in se odloči za nakup, je hkrati sprejel in se strinjal, da je seznanjen s splošnimi pogoji, ki postanejo sestavni del pogodbe.

II.2.
Splošni pogoji se uporabljajo tudi za pogodbe med prodajalcem in uporabnikom o izvršitvi storitev, ki jih za prodajalca izvedejo tretje osebe v korist uporabnika.

II.3.
Prodajalec se ne obveže sprejeti splošnih pogojev, ki jih določi uporabnik, razen, če se prodajalec in uporabnik pisno dogovorita drugače.

II.4.
V kolikor prodajalec in uporabnik skleneta več pogodb, splošni pogoji veljajo za vse pogodbe in bodo izrecno navedeni v vseh pogodbah ali pa fizično izročeni uporabniku.

II.5.
Če postanejo nekatere določbe splošnih pogojev nične ali neveljavne, ne postanejo nične ali neveljavne vse določbe splošnih pogojev, ampak ostanejo preostale določbe splošnih pogojev nespremenjene, uporabne in veljavne. Nične ali neveljavne določbe bodo zamenjane z novimi, pri čemer se bodo upoštevala okvirna določila prejšnjih določb, v kolikor bo to mogoče in smiselno.

II.6.
Prodajalec ima kadarkoli pravico do modifikacije in posodobitve splošnih pogojev, novi pogoji pa veljajo od datuma posodobitve. Vse na novo sklenjene pogodbe in dejanja, od datuma veljavnosti novih pogojev, se izvajajo v skladu z novimi pogoji.

II.7.
Splošni pogoji začnejo veljati s 1. oktobrom 2013, dostopni pa so na spletni strani prodajalca www.parkauto.mobi.

III. PONUDBA, NAROČILO, POGODBA

III.1.
Ponudba prodajalca je nezavezujoča, veljavna samo določeno časovno obdobje ter je pogojena z razpoložljivostjo storitev PARKAUTO sistema. Navidezne napake v ponudbi so za prodajalca nezavezujoče. Predstavitev in delovanje PARKAUTO sistema je predstavljeno na spletni strani prodajalca, pri čemer prodajalec zagotavlja da sistem v resnici tudi deluje. Prodajalec ne more jamčiti, da bo sistem vedno deloval brezhibno, zato izključuje odškodninsko odgovornost v zvezi z nedelovanjem PARKAUTO sistema ob vsakem času, vendar pa ob morebitnih večjih okvarah sistema zagotavlja, da bodo parkirišča dostopna za vhode in izhode uporabnikov. Manjše okvare (nedelovanje sistema do 5 minut delovnega časa) se ne bodo štele kot okvare, pri katerih bi se zapornice odprle.

III.2.
Uporabnik bo storitve naročal preko registriranega računa na spletni strani www.parkauto.mobi ali drugih spletnih straneh znotraj TT informacijskega sistema, prodajalca in partnerskh podjetij, preko plačilnega sistema “Moneta” ali z drugim trenutno delujočim plačilnim sistemom, lahko pa tudi z vplačilom predplačila v obliki dobroimetja ali plačila (denarnega zneska) v blagajno na mestu storitve ali na posebnih kioskih. Uporabnik se strinja, da lahko njegove osebne podatke uporabljajo vsa partnerska, hčerinska in franšizna podjetja, ki ponujajo storitve parkiranja ali druge storitve v TT sistemu. Uporabnik s svojim dobroimetjem lahko plača storitve na celotnem področju delovanja TT sistema v vseh državah.

III.3.
Pogodba je sklenjena, ko uporabnik sprejme ponudbo prodajalca s klikom uporabnika na “strinjam se” pri registraciji preko spletne strani prodajalca, ali z namestitvijo aplikacije. S tem je pogodba s fizično osebo sklenjena.

Uporabniku, ki je pravna oseba, se pošlje v podpis oz. v vednost fizični izvod pogodbe v elektronski predal pri PARKAUTO sistemu, pri čemer mora v roku 24 ur od prejema izvoda pogodbe obvestiti prodajalca o morebitnih pravopisnih in podatkovnih napakah.

III.4.
V kolikor tretja oseba sklene pogodbo v imenu in za račun uporabnika, se šteje, da je tretja oseba pooblaščena za sklenitev pogodbe. Za tretjo osebo veljajo tako določila splošnih pogojev kot določila pogodbe.

III.5.
Mesečni najemniki sklepajo pogodbo o najemu za obdobje 12 mesecev, razen če je v posebni pogodbi dogovorjeno drugače.

IV. CENE IN PLAČILO

IV.1.
Vse cene so podane v EUR, vključujoč DDV, kot tudi ostale dajatve (vsi stroški), če ni izrecno določeno drugače. Cene temeljijo na pogojih uporabljenih pri prodaji, kot so menjalni tečaji in drugi pogoji. Če se eden ali več pogojev spremeni po podpisu pogodbe med prodajalcem in uporabnikom, ima prodajalec pravico spremeniti cene.

IV.2.
Ceno parkirnega prostora določa upravljavec in se lahko spreminja. Velja cena, ki je trenutno objavljena na spletnih straneh prodajalca www.parkauto.mobi. Vozilo v parkirnem prostoru plača parkiranje po ceni, ki je bila veljavna v trenutku vstopa vozila na parkirišče in ga je uporabnik dobil s SMS sporočilom. O ceni in drugih pogojih je uporabnik obveščen s SMS sporočilom pri vhodu v parkirišče. Ob ceni parkiranja uporabnik plača še dodatne fiksne stroške v višini 0,1 EUR za kritje stroškov obvestil s SMS sporočili, s katerimi je uporabnik obveščen o začetku parkiranja, ceni, obvestilu o dolžini parkiranja ali o poteku delovnega časa parkirišča.

IV.3.
Promocije so veljavne samo za določen čas. Specifični ali dodatni pogoji lahko veljajo za promocijo.

IV.4.
Popusti in kakršnakoli druga pogodbena določila glede spremenjenih prodajnih cen vedno veljajo in se nanašajo samo na eno specifično pogodbo.

IV.5.
Plačila bodo izvedena na način določen v pogodbi med prodajalcem in uporabnikom, v kolikor je ta posebej sklenjena, sicer pa veljajo določbe splošnih pogojev. Stroške uporabe plačilnih sistemov, kot so provizije za opravljene storitve ponudnikov storitev plačilnih sistemov ter druga tovrstna nadomestila, v celoti plača uporabnik in se ne vštevajo v znesek parkirnine za parkirni prostor iz IV. 2. točke teh splošnih pogojev. Prodajalec praviloma zahteva del plačila vnaprej na račun PARKAUTO sistem blagajne uporabnika in sicer v višini več kot 8 EUR v obliki predplačila (debet), razen, če se prodajalec in uporabnik s pisno pogodbo dogovorita drugače. Uporabnik je s tem, da je nakazal sredstva na PARKAUTO sistem blagajno seznanjen s splošnimi pogoji.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, voznik vozila, ki namerava parkirati, dovoljuje prodajalcu poizvedbo o dejstvu, ali voznik vozila uporablja plačilni sistem Moneta. Prodajalec v zvezi s tem lahko poizve pri družbi Telekom Slovenije pred vhodom voznika vozila na parkirišče, ali je voznik vozila uporabnik sistema Moneta. V skladu z ugotovitvijo, da je voznik vozila uporabnik sistema Moneta lahko tudi neregistriran uporabnik, to je voznik vozila, uporablja storitve prodajalca.

IV.6.
Uporabnik, ki je presegel sredstva na PARKAUTO sistem blagajni je dolžan vplačati sredstva na blagajno v višini, ki pokrije preseženo stanje tako, da je stanje na blagajni izravnano. V kolikor v blagajno ne vplača takoj, je dolžan vplačati dolgovani znesek v največ 3 dneh. Po tem času začnejo teči zakonite zamudne obresti, začne pa se tudi postopek izterjave proti uporabniku.

IV.7.
Če uporabniku ne uspe pravočasno izvesti plačila za opravljene storitve, bodo od trenutka zamude začele teči zakonite zamudne obresti.

IV.8.
Po končani uporabi parkirnega prostora uporabnik dobi e-poštno sporočilo z obračunom za parkiranje po e-pošti ali po SMS. V sporočilu je povezava na PDF fakturo, ki jo uporabnik lahko kadarkoli natisne. Na računu sta specificirana posebej cena za parkirni prostor in posebej stroški plačila. Predplačilo lahko uporabnik naloži na PARKAUTO sistem blagajno z bančnim nakazilom, s Paypal prenosom, z Moneto ali drugimi mogočimi načini vplačila. Predplačilo v PARKAUTO sistem blagajni predstavlja dobroimetje na računu PARKAUTO. Dobroimetje lahko uporabnik koristi nedoločen čas. Dobroimetje na računu PARKAUTO se uporabniku ne vrača. Neizkoriščeno dobroimetje uporabnik lahko prenese na drug PARKAUTO račun. Uporabnik ima na spletni strani www.parkauto.mobi pregled nad zgodovino in trenutnim stanjem svojega dobroimetja.

IV.9.
Mesečni najemniki morajo plačati mesečno najemnino za naslednji mesec do najkasneje zadnjega dne v mesecu, sicer se vstop na dogovorjeno parkirišče v sistemu PARKAUTO blokira. Vstop v parkirišče mu je ponovno omogočeno takoj po plačilu dogovorjene najemnine. Odpovedni rok je 1 mesec s tem da pošlje odpoved prodajalcu pisno s priporočeno pošto.

V. POGOJI UPORABE PARKIRNIH PROSTOROV

V.1.
Prodajalec ni lastnik parkirnih prostorov, v kolikor ni izrecno v pogodbi navedeno drugače in ravna s parkirnimi prostori kot dober gospodarstvenik.

V.2.
Uporabnik izrecno dovoljuje PARKAUTO podpori, da ga lahko kontaktira s telefonskim klicem, SMS sporočili ali elektronsko pošto, v kolikor je to potrebno.

V.3.
Uporabnik dovoljuje prodajalcu, da znotraj sistemskih obvestil (SMS za vhod v parkirišče, SMS za izhod iz parkirišča, SMS obvestila, elektronsko sporočilo z računom, elektronsko sporočilo s sistemskimi informacijami) lahko doda reklamna sporočila.

V.4.
Uporabnik se strinja tudi s prejemanjem največ enega promocijskega in reklamnega sporočila tedensko. Vsa reklamna sporočila so brezplačna.

V.5.
Uporabnik lahko uporablja storitve PARKAUTO sistema, če:

- vnese potrebne podatke v bazo podatkov (npr.: tip vozila, barva, registrska tablica...), pri čemer uporabnik lahko vnese v sistem več vozil;
- je parkirišče odprto in tehnična oprema deluje pravilno in brezhibno;
- ima več kot 8 EUR dobroimetja na računu PARKAUTO, razen če je s pogodbo med prodajalcem in uporabnikom dogovorjeno drugače;
- uporablja lasten mobilni telefon, naveden v PARKAUTO sistemu;
- nima prepovedi uporabe PARKAUTO sistema;
- se vede do parkirnega prostora, drugih oseb na parkirnem prostoru, stanovalcev, opreme in drugih vozil na parkirnem prostoru, spoštljivo in brez izgredov;
- parkira vozilo na tak način, da zagotovi optimalen prostor drugim vozilom za parkiranje ali gibanje in uporabo parkirnih prostorov.

V.6.
Uporabnik ne sme:

- omogočati uporabe storitev PARKAUTO sistema tretjim osebam;
- pustiti vozila na parkirnem prostoru po odpiralnem času parkirišča, v kolikor pa do tega pride, je cena parkiranja zunaj delovnega časa parkirišča višja, s katero se uporabnik strinja;
- parkirati na tak način da zasede več prostora in s tem onemogoči drugim uporabnikom uporabo parkirišča pod običajnimi pogoji;
- ogrožati oseb, opreme in parkirnega prostora;
- na drug način zlorabljati PARKAUTO sistem bodisi, da bi parkiral brezplačno, ali da bi prikazal krajši čas parkiranja od dejanskega;
- na parkirnih prostorih uporabljati vozila, iz katerega iztekajo nevarne tekočine (gorivo, olja),
- na parkirnih prostorih uporabljati vozila, v katerem so shranjena eksplozivna sredstva ali orožje.
- na parkirišču puščati osebnih predmetov, popravljati vozil, prazniti hladilnike vozil, izpuščati ali menjati olja ali kakorkoli vzdrževati vozila;
- prirejati privatnih zabav na parkirišču;
- odlagati smeti na parkirišču;

V.7.
V primeru kršitve prepovedi iz točke V.5. prodajalec ali upravljavec parkirnega prostora lahko naroči odvoz vozila na stroške lastnika oz. imetnika vozila. Hkrati mora plačati prodajalcu stroške obdelave ipd. v višini 100,00€.

V.8.
Uporabnik se na spletni strani www.parkauto.mobi registrira in prijavi ali odjavi iz sistema.

VI. REZERVACIJA PARKIRNEGA MESTA

VI.1.
rezervacija s pomočjo mobilne aplikacije - s klikom na tipko BOOK THIS uporabnik rezervira parkirno mesto, (če ni prostega mesta se parkirišče NE POJAVI na aplikaciji): čas parkiranja začne teči. Na izbranem parkirišču se zmanjša število prostih mest za eno mesto. V parkirišče vstopa s klicem na telefonsko številko na zapornici ali s klikom OPEN GATE v mobilni aplikaciji. Uporabnik lahko stornira rezervacijo na aplikaciji, na spletni strani, preko SMSa ali s klicem na telefonsko številko za podporo.

VI.2.
rezervacija preko spletne strani “Rezerviraj parkirno mesto” - uporabnik izbere parkirišče, datum in uro (začetek in konec rezervacije). Rezervacija je možna najmanj 2 uri pred začetkom parkiranja če je v trenutku rezervacije prosto parkirno mesto na izbranem parkirišču - uporabniku zaračunamo strošek rezervacije v višini 2 dodatnih ur parkiranja. V primeru, da je do začetka parkiranja več kot 4 ure, je možna rezervacija parkirnega mesta tudi če na parkirišču ni prostega mesta: uporabniku zaračunamo rezervacijo v višini 2 dodatnih ur. Po uspešno opravljeni rezervaciji lahko uporabnik pošlje na svoj mobilni telefon naslov parkirišča in koordinate za navigacijo (gumb POŠLJI).
V primeru, da uporabnik rezervira parkirno mesto in le-tega ne izkoristi, se zaračuna strošek rezervacije (2 uri) in strošek parkiranja, za čas ko je bilo parkirno mesto rezervirano.
Uporabnik lahko stornira rezervacijo na aplikaciji, na spletni strani, preko SMSa ali s klicem na telefonsko številko za podporo.

VI.3.
SMS rezervacija (klik na PIN) - je podobna rezervaciji na mobilni aplikaciji. Uporabnik pošlje SMS z vsebino “r številka parkirišča” (številko parkirišča najdete na zemljevidu na spletni strani, če kliknete točko, ki zaznamuje želeno parkirišče) na telefonsko številko 386 51 641 853 in s tem rezervira parkirno mesto, v kolikor je na izbranem parkirišču v trenutku rezervacije prosto parkirno mesto. Na izbranem parkirišču se zmanjša število prostih mest za eno mesto. V parkirišče vstopa s klicem na telefonsko številko na zapornici ali s klikom OPEN GATE v mobilni aplikaciji.
Če ni prostega parkirnega mesta, dobi uporabnik SMS, da je parkirišče zaseden. Uporabnik lahko stornira rezervacijo na aplikaciji, na spletni strani, preko SMSa ali s klicem na telefonsko številko za podporo.

VII. NEPRAVILNOSTI IN GARANCIJA

VII.1.
Uporabnik mora o nepravilnosti delovanja PARKAUTO sistema takoj obvestiti prodajalca v pisni obliki preko SMS ali e-poštnega sporočila. V primeru težav z vstopom ali izstopom iz parkirnega prostora uporabnik pokliče kontaktno osebo na številko, ki se nahaja na PARKAUTO sistem nalepki na zapornici ali na vratih parkirnega prostora.

VII.2.
Prodajalec ne odgovarja za nepravilnosti in napake v delovanju mobilnih telefonov ali v delovanju omrežja, še zlasti za dostavo SMS sporočila v skladu s splošnimi pogoji ponudnikov telekomunikacijskih storitev.

VII.3.
Prodajalec daje garancijo za delovanje PARKAUTO sistema, vključno z vsemi nadgraditvami sistema in tudi za delovanje morebitnega pravnega in tehničnega naslednika PARKAUTO sistema.

VIII. ODGOVORNOST

VIII.1.
Prodajalec ne odgovarja za krivdno, na parkirnem prostoru, povzročeno škodo uporabniku in ne zagotavlja, da bo oprema (zapornice in aplikacija) brezhibno delovala, se pa obvezuje, da bo po prijavljeni napaki nemudoma sprožil akcijo za odpravo napake.

VIII.2.
Prodajalec ne odgovarja za zamudo ali drugo škodo, ki jo je uporabnik utrpel zaradi nedelovanja določene programske ali strojne opreme v PARKAUTO sistemu.

VIII.3.
Prodajalec uporabniku zagotavlja, da osebnih podatkov uporabnika ne bo posredoval tretjim osebam, razen, če zakon določa drugače ter da bo kot dober gospodarstvenik hranil in varoval podatke ostalih uporabnikov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in pravili ponudnika telekomunikacijskih storitev.

VIII.4.
Prodajalec ne hrani in ne bo pridobival drugih podatkov o uporabniku PARKAUTO sistema.

IX. POGOJI UPORABE MOBILNE APLIKACIJE PARKAUTO

IX.1.
Mobilna aplikacija PARKAUTO omogoča uporabnikom posredovanje informacije v realnem času o prostih parkirnih prostorih, rezervacijo parkirnega prostora, odpiranje zapornic ali vrat, plačevanje storitev, pregled stroškov, in druge storitve znotraj projekta PARKAUTO, kot je objavljeno na spletni strani www.parkauto.mobi.

IX.2.
Nujen in ključen podatek za uporabo parkirnega prostora je mobilna telefonska številka uporabnika. Aplikacija pri registraciji omogoči vpis telefonske številke v bazo uporabnikov na način, da pošlje SMS sporočilo s podatki o telefonskem aparatu in SIM kartici uporabnika na strežnik ponudnika.

IX.3.
Pri namestitvi aplikacija pošlje tudi lokacijske podatke uporabnika, zaradi planiranja parkirnih kapacitet v okolju uporabnika.

IX.4.
Pri vsaki nadaljnji uporabi se aplikacija predstavi s podatki o telefonskem aparatu, kar omogoča rezervacijo parkirnega prostora določenem uporabniku.

IX.5.
Aplikacija deluje v primeru povezave s svetovnim spletom in tudi brez povezave. V delovanju brez povezave aplikacija uporablja podatke iz lokalne baze podatkov v mobilni napravi, pri čemer se lokalna baza podatkov osvežuje, ko je naprava v območju dostopa do svetovnega spleta preko WiFi omrežja, razen če prodajalec in uporabnik v pogodbi ne določita drugače.

X. VIŠJA SILA

X.1.
Pogodbenima strankama ni potrebno izpolniti obveznosti, če izpolnitev postane nemogoča oz. je ena izmed pogodbenih strank v zamudi zaradi dogodkov in okoliščin, ki jih ni mogoče pripisati nobeni izmed pogodbenih strank (višja sila).

X.2.
Višja sila je pojmovana v skladu z zakonom, še zlasti pa so to zunanji dejavniki, pričakovani ali nepričakovani, na katere ne more nobena izmed pogodbenih strank kakorkoli vplivati ali izvajati nad njimi nadzora, preprečujejo pa ti zunanji vzroki izpolnitev obveznosti ene izmed pogodbenih strank. Primeroma so to naslednje okoliščine: stavka v podjetju prodajalca, bolezen osebja v podjetju prodajalca, tatvine, požar, tehnične motnje, električen izpad, izpad računalniškega omrežja, zastoj ali napake pri posredovanju informacij. Vsaka pogodbena stranka mora o višji sili obvestiti drugo pogodbeno stranko v najkrajšem mogočem času.

X.3.
Med trajanjem višje sile ima prodajalec pravico do izpolnitve oz. nepravilne izpolnitve svojih obveznosti ne da bi za to odgovarjal. V primeru, da ti dejavniki trajajo več kot 1 mesec, imata obe pogodbeni stranki pravico do neizpolnitve pogodbenih obveznosti, ne da bi imeli pravico do povrnitve stroškov, ki so nastali zaradi nemožnosti izpolnitve.

X.4.
V primeru, da je bil del storitev PARKAUTO sistema opravljen preden je prišlo do dejavnikov višje sile, lahko prodajalec za te storitve izstavi račun.

XI. E – POŠTA

XI.1.
Vsa e-poštna sporočila prodajalca, vključujoč priloge, so zaupna in so namenjena izključno naslovniku. V primeru, da pošto prejme drug prejemnik, ki ni uporabnik, je ta drugi prejemnik dolžan o tem obvestiti prodajalca z vračilom e-poštnega sporočila.

XII. VELJAVNA ZAKONODAJA IN SPORI

XII.1.
Vse pogodbe med prodajalcem in uporabnikom ureja pravni red Republike Slovenije in Evropske unije.

XII.2.
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali po mirni poti, v kolikor pa mirna rešitev spora ne bo mogoča, bo za spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.